Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄅㄧ
Korean(Eum): 핍 [pip]
Korean(H/E): 다가올 핍
Japanese(On): ひよく, ひき, ふく [hiyoku, hiki, fuku]
Japanese(Kun): せまる, むかばき [semaru, mukabaki]
Cantonese: bik1
Vietnamese: bức
------------------------------------------------------------
Definition: compel, pressure, force; bother
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.9]
Total strokes: 11
Radical: ()
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+506A
Big Five: D44D
JIS X 0212-1990: 1782
KSC 5657-1991: 8269
Cangjie: OMRW
Four-corner Code: 2126.6
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10187.020
Kang Xi: 0111.230
CiHai: 119.102
Morohashi: 00887
Dae Jaweon: 0237.200

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I bī ㄅ〡 〔《廣韻》彼側切, 入職, 幫。 〕 1.逼迫;威脅。 《國語‧晉語四》: “於是 呂甥 、 冀芮 畏偪, 悔納 文公 , 謀作亂。” 韋昭 注: “畏見偪害, 故謀作亂。” 三國 魏 嵇康 《與山巨源絕交書》: “近 諸葛孔明 不偪 元直 以入 蜀 , 華子魚 不強 幼安 以卿相, 此可謂能相終始, 真相知也。” 宋 洪邁 《夷堅乙志‧姚氏妾》: “ 姚氏 舉家覺寒氣滿室, 切切偪人。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:bi 侵迫。 同“逼”。 左傳·僖公五年: “桓莊之族何罪, 而以為戮, 不唯偪乎?” 孟子·滕文公上: “草木暢茂, 禽獸繁孳五穀不登, 禽獸偪人。” 即行縢。 包裹在足脛上, 使跳騰輕便。 俗稱為“綁腿”。 詩經·小雅·采菽“赤芾在股, 邪幅在下”句下毛亨·傳: “幅, 偪也, 所以自偪束也。” 鄭玄·箋: “邪幅, 如今行縢也, 偪束其脛, 自足至膝, 故曰在下。” 禮記·內則: “偪屨著綦。” ㄈㄨˊf  拼音:fu2 見“偪陽”條。 屈服。 通“伏”。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — bī (1) ㄅㄧˉ (2) 同 逼 。 (3) 郑码: NAJK, U: 506A, GBK: 82BF (4) 笔画数: 11, 部首: 亻, 笔顺编号: 32125125121 …   International standard chinese characters dictionary

 • 偪狹 — (偪狹, 偪狭) 1.狹窄。 北魏 酈道元 《水經注‧穀水》: “昔 周 遷 殷 民於 洛 邑, 城隍偪狹, 卑陋之所耳。” 唐 沈既濟 《任氏傳》: “ 緬 遂請居, 任氏 謬辭以偪狹。” 2.謂狹窄之處。 清 黃景仁 《贈程厚孫》詩: “繄余抱黯陋, 研弄鮮精業……虛或逃芒荒, 挺或走偪狹。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪狭 — (偪狹, 偪狭) 1.狹窄。 北魏 酈道元 《水經注‧穀水》: “昔 周 遷 殷 民於 洛 邑, 城隍偪狹, 卑陋之所耳。” 唐 沈既濟 《任氏傳》: “ 緬 遂請居, 任氏 謬辭以偪狹。” 2.謂狹窄之處。 清 黃景仁 《贈程厚孫》詩: “繄余抱黯陋, 研弄鮮精業……虛或逃芒荒, 挺或走偪狹。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪脅 — (偪脅, 偪胁) 脅迫。 清 魏源 《聖武記》卷九: “有偪脅之人為之鄉導負運。” 《花月痕》第四回: “此數萬人未必皆無父母兄弟妻子田產, 大半為賊偪脅出來。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪胁 — (偪脅, 偪胁) 脅迫。 清 魏源 《聖武記》卷九: “有偪脅之人為之鄉導負運。” 《花月痕》第四回: “此數萬人未必皆無父母兄弟妻子田產, 大半為賊偪脅出來。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪處 — (偪處, 偪处) 1.緊靠。 清 魏源 《籌海篇》: “ 廓爾喀 者, 亦在 後藏 之西, 與 東印度 偪處。” 2.猶雜居。 清 龍啟瑞 《上梅伯言先生書》: “ 金陵 異族偪處。 聞數十里外村落尚可安居, 未審近復何如?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪处 — (偪處, 偪处) 1.緊靠。 清 魏源 《籌海篇》: “ 廓爾喀 者, 亦在 後藏 之西, 與 東印度 偪處。” 2.猶雜居。 清 龍啟瑞 《上梅伯言先生書》: “ 金陵 異族偪處。 聞數十里外村落尚可安居, 未審近復何如?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪側 — (偪側, 偪侧) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偪侧 — (偪側, 偪侧) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.